Algemene voorwaarden

U bevindt zich hier: Home »Footer»Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden DIREKTA


In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder Direkta: Direkta te Tholen , en onder wederpartij: de wederpartij, die gebonden is aan deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten van koop en verkoop, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.Verwijst de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst naar haar eigen algemene voorwaarden dan wijzen wij deze voor nu alsdan van de hand, behoudens het geval waarin wij schriftelijk uitdrukkelijk te kennen geven deze voorwaarden te accepteren.

Artikel 2: Offertes

1.Onze offertes, prijscouranten en aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2.Alle modellen, afmetingen enz. van catalogi, folders, de website, offertes en dergelijke zijn ontleend aan de gegevens van derden en derhalve vrijblijvend.

Artikel 3: Overeenkomst

1.Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - uitsluitend te onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

2.Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij een vooruitbetaling te eisen of zekerheid te eisen dat zowel aan de betaling- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

3.Ingeval van opzegging der reeds tot stand gekomen overeenkomst door de wederpartij wordt door ons 15% van de orderprijs in rekening gebracht wegens winstderving, terwijl de reeds tot dan toe verrichte werkzaamheden c.q. gemaakte kosten tevens doorberekend zullen worden.

Artikel 4: Prijzen

1.Tenzij anders vermeld geschieden al onze opgaven onder voorbehoud van prijswijziging.

2.Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen:

-gebaseerd op tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale-en overheidslasten,

vrachten, assurantiepremies en andere kosten;

-gebaseerd op levering af bedrijf of magazijn;

-exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;

-vermeld in Euro.

3.Indien tussen de data van aanbieding en koop, ook indien Direkta een bindend aanbod heeft gedaan, of tussen die van koop en levering door oorzaken buiten de macht van Direkta een prijsstijging van aangeboden of verkochte zaken mocht optreden, bijvoorbeeld door stijging van materiaalprijzen, productiekosten, invoerrechten, belastingen, koersen van buitenlandse valuta, transportkosten en dergelijke, is Direkta bevoegd deze door te berekenen zolang daarmee de oorspronkelijke prijs met niet meer dan tien (10) procent wordt verhoogd, behoudens in gevallen waarin een wettelijk verbod doorberekening verhindert.

Artikel 5: Levertijden

1.Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering.

2.Opgegeven levertijden zijn nooit te beschouwen als fatale termijn.

3.Direkta is verplicht de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen. Direkta kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor en overschrijding van de levertijd die redelijkerwijs onvoorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. In dergelijke gevallen zoals: brand,onlusten,werkstakingen, transportmoeilijkheden hebben wij het recht om in overleg met de wederpartij de overeenkomst te annuleren of de levertijd te verlengen.

Artikel 6: Leveringen

1.Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de levering af bedrijf of magazijn.

2.Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, staan ze maximaal een (1) maand ter beschikking van de wederpartij opgeslagen, alle kosten zijn voor diens rekening en risico.

3.Direkta is gerechtigd om in gedeelten te leveren, welke door Direkta afzonderlijk gefactureerd kunnen worden. Indien en zolang een deelzending door de wederpartij niet is betaald en/of de wederpartij niet aan andere verplichtingen uit de desbetreffende overeenkomst of vroegere overeenkomst(en) voldoet, is Direkta gerechtigd om zonder verder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overige leveringen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, zulks te onzer keuze, onverminderd ons recht op vergoeding van schaden, kosten en interesten.

4.Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Direkta. Verzending van retourzendingen vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij.

5.Direkta behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen onder rembours te leveren.

6.Orders boven € 275,00 excl. BTW worden in Nederland franco geleverd.

Artikel 7: Afnameverplichting

1.De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken maximaal een (1) maand worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 8: Vervoer

1.De wijze van transport/verzending wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, door ons bepaald.

2.Specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd voor rekening en risico van de wederpartij.

3.Het vervoer van de te leveren zaken geschiedt steeds voor risico van de wederpartij.

4.Direkta is niet aansprakelijk voor schaden aan door haar geleverde zaken, ontstaan tijdens een niet door haar verzorgd transport. De wederpartij dient deze schaden onmiddellijk te regelen met de transporteur.

Artikel 9: Reklames

1.De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering te controleren.

2.Alle reklames dienen uiterlijk 8 dagen na aflevering schriftelijk bij Direkta te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van aard en grond der klachten. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reklames niet meer door ons in behandeling genomen.

3.Reklames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van goederen die zich nog bevinden in de staat waarin zij geleverd zijn, behoudens het geval waarin het verborgen gebreken betreft.

4.Geringe, in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerking en dergelijke kunnen geen grond voor reklames opleveren.

5.Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door Direkta te bepalen voorwaarden.

6.Indien de reklame door Direkta gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke zaken te vervangen, tegen teruggave van de geleverde zaken.

Artikel 10: Betaling

1.Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling binnen acht (8) dagen na factuurdatum te geschieden.

2.Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden is de wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand. Rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een volle maand.

Artikel 11: Inkasso

1.Direkta is gerechtigd buitengerechtelijke kosten te vorderen, die de wederpartij door niet of niet-tijdige betaling veroorzaakt.

2.Direkta berekent de inkassokosten volgens het inkassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 90,00.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

1.De aansprakelijkheid van Direkta is beperkt tot het bedrag dat door de verzekering is gedekt, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het faktuurbedrag.

2.Direkta is niet aansprakelijk voor onoordeelkundig gebruik, foutief omgaan en/of gebruik van door Direkta geleverde zaken.

3.Direkta is bovendien niet aansprakelijk voor de aanwezigheid van verboden of schadelijke stoffen in de produkten, indien:

-leveranciers deze verboden of schadelijke stoffen in de grondstoffen hebben verwerkt en zij dit niet aan ons hebben gemeld en voor zover wij daarvan redelijkerwijs niet op de hoogte kunnen zijn;

-deze stoffen bij wet worden verboden of waarvan de schadelijkheid wordt vastgesteld nadat wij deze stoffen reeds verwerkt en geleverd hebben en voor zover wij niet redelijkerwijs op de hoogte hadden moeten zijn van het verbod of de schadelijkheid.

4.Direkta aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, welke dan ook, als gevolg van onjuiste en/of onoordeelkundige fabricage, verwerking en/of gebruik, tenzij deze te wijten is aan opzet of grove schuld van Direkta. Onze leveranciers dragen volledige verantwoordelijkheid voor door hun geproduceerde zaken.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

1.Zolang de wederpartij geen volledige betaling heeft verricht terzake van de overeenkomst, blijven de zaken het eigendom van Direkta.

2.In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surseance, faillissement, onder curatelenstelling, overlijden of liquidatie van de zaken van de wederpartij, heeft Direkta het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte dat nog geleverd moet worden te annuleren en het geleverde doch nog niet of niet geheel betaalde, als haar eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde en onverminderd haar rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. De wederpartij verbindt zich Direkta toegang te verschaffen tot de plaatsen waar die zaken zich bevinden en zijn medewerking te verlenen aan de teruglevering.

Artikel 14: Toepasselijk recht, Geschillen

1.Op alle overeenkomsten, die de wederpartij met Direkta aangaat, is het Nederlands recht van toepassing.

2.Eventuele geschillen tussen wederpartij en Direkta zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Direkta, eventuele voorzieningen die in kort geding kunnen worden gegeven daaronder begrepen, behoudens uitzonderingen krachtens dwingend recht. Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg.

Pagina afdrukken
Aan favorieten toevoegen
  Lees ons vernieuwde Privacy Statement!   Lees